Netflix ขึ้นราคาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

Netflix ขึ้นราคาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

Netflix ขึ้นราคาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วจาก Netflix จะมีอีเมลแจ้งเตือนการปรับราคาขึ้นก่อน 30 วันที่จะมีการปรับราคาจริง