Chia-coin-แรงต่อเนื่อง-มีการใช้พื้นที่ขุดไปแล้วเกินกว่า-1-Exabyte-เลยทีเดียว

Chia coin แรงต่อเนื่อง มีการใช้พื้นที่ขุดไปแล้วเกินกว่า 1 Exabyte เลยทีเดียว

แรงอย่างต่อเนื่อง Chia coin คือเหรียญที่ใช้ HDD หรือ SSD เท่านั้นในการขุด ซึ่งตอนนี้มาแรงสุดๆความนิยมยังพุ่งไม่หยุด เพิ่มขึ้นมากถึงจำนวน 5.7 เท่า