Google Chrome โลโก้ใหม่เปลี่ยนในรอบ 8 ปี

Google Chrome โลโก้ใหม่เปลี่ยนในรอบ 8 ปี

Google Chrome โลโก้ใหม่เปลี่ยนในรอบ 8 ปี โดยนับตั้งแต่ปี 2014 โลโก้ที่ผ่านมาจะเห็นความแตกต่างจากเดิมเพียงเล็กน้อยให้ดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้น