YouTube ปรับใหม่บน Android TV เพิ่มหน้าเพลย์ลิสต์

YouTube ปรับใหม่บน Android TV เพิ่มหน้าเพลย์ลิสต์

YouTube ปรับใหม่บน Android TV เพิ่มหน้าเพลย์ลิสต์ หน้าตา UI หน้าเพลย์ลิสต์นั้นผู้ใช้จะสามารถเลือกที่จะเล่นทั้งหมด เล่นแบบวนลูป บันทึกเข้าไปในคลัง